Gellénháza.hu

Hírek, aktualitások

Gellénházi Krónika eddig megjelent számai:
(A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader program szükséges)

I. évfolyam 1. szám
I. évfolyam 2. szám
I. évfolyam 3. szám
II. évfolyam 1. szám
II. évfolyam 2. szám

......................................................................

FELHÍVÁS

"Gellénháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Dr. Papp Simon Általános Iskolában lévő főzőkonyha üzemeltetésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírás részletes feltételei ITT találhatók."

..........................................................................................

TÁJÉKOZTATÓ

Ebösszeíró adatlap letöltése

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2013. évi ebösszírás céljából kérem a Gellénháza  község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitölteni és legkésőbb 2014. június 15-ig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP beszerezhető az Önkormányzati Hivatal (Gellénháza, Kossuth út 2) illetve a illetve letölthető www.gellenhaza.hu weboldalról.

Az EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

·        Személyesen: a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalba ügyfélszolgálati időben,

·        Postai úton: Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal, 8984. Gellénháza, Kossuth út 2. címre elküldve.

·        Elektronikusan az ildi.gellenhaza@zalaszam.hu e-mail címre.

 AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014. 06.15.

 Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést szintén a fent említett módon teheti meg. az alábbi módokon teheti meg: A változásbejelentő lap szintén beszerezhető a gellénházi hivatalban és a www.gellenhaza.hu honlapon. A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm!

Gellénháza, 2014. május 28.

                                                                       Dr. Szemes Róbert
                                                                              jegyző

 

 ....................................................................................................................

Visszatekintő-2013

Ilyenkor, év elején nemcsak az egyes embereknek, de az Önkormányzatnak is vissza kell tekintenie a mögöttünk álló évre, hogy örüljünk az eredményeknek, és tanuljunk a hibákból.
A 2013. év az átalakítások, a szerkezeti változásokról szólt a legtöbb magyar önkormányzat számára. Átalakultak, sok helyen összevonásra kerültek a hivatalok, megváltozott az intézményi és fenntartói struktúra is. A változások eredményeképpen újra megalakultak az 1984-ben megszűnt járások, az iskolák pedig ismét állami kézbe kerültek. Az iskolák állami kézbe vétele bizonyos anyagi terheket levett a települések válláról, de az intézményt a továbbiakban is magunkénak kell tekinteni, hisz az épület állagának megőrzése, fejlesztések a település feladata maradt, és nem utolsó sorban továbbra is érdekünk a jó kapcsolat ápolása, a közös rendezvények szervezése, hisz a település gyermekei itt tanulnak, itt szerzik meg az alapismereteket, itt töltik idejük nagy részét.

2013. február 01-től a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott Becsvölgye település is, így már 8 község feladatát ellátva működik a hivatal. Becsvölgye kirendeltséget tart fenn, ami önállóan végzi munkáját.

Gellénháza Község Önkormányzatának 2013-as pénzügyi éve a korábbi évekhez képest eltérően indult. A költségvetési főösszeg jelentősen csökkent, aminek fő oka az iskolák állami kézbe vétele volt. Átalakult az állami támogatás is az előző évhez viszonyítva, hisz feladat finanszírozás lett bevezetve az önkormányzatok támogatásánál, valamint bevezetésre került az elvárt bevétel, mely az iparűzési adóalap 0,5 %-ban lett meghatározva. 2013-tól nem képezi az önkormányzatok bevételét a személyi jövedelemadó helyben maradó része, továbbá a gépjármű adó 60 %-a is központosításra került. A beszedés az önkormányzatok feladata, majd így utalja át az államot megillető részt. 2013-tól külön kell kezelni a kötelező és önként vállalt feladatok pénzügyi vonzatát, ennek célja , hogy látni lehessen az önkormányzat működési kiadásainak megoszlását. A 2013-as év költségvetési szempontból 5 680 000 Ft működési tartalékkal és 26 034 000 Ft felhalmozási tartalékkal indult.

2013 januárjában elindítottuk a helyi újságunkat, melynek megjelénését két havonta tervezzük. Szeretnék a lehetőségekhez mérten folyamatosan tájékozatni a lakosságot az aktuális hírekről, eseményekről. Továbbra is várjuk észrevételeiket, vagy bármilyen olyan jellegű cikket amit szívesen megjelentetnének a Gellénházi Krónikában.

Az elmúlt évben is fontos szerepet kapott a település életében a kulturális és a falu életében hagyományosnak mondható rendezvények megszervezése. Nemzeti ünnepeink alkalmából mindig színvonalas műsorral készültek az iskola tanulói, valamit a Magyar Kultúra Napja és a Költészet Napja alkalmából rendezett kulturális esteken a helyi művészeti csoportok is kivették részüket, hogy igényes műsort láthassanak az érdeklődők. Tavalyi évben is megrendeztük a farsangi mulatságot-„Farsang Farka” néven, valamint sikeres rendezvény volt a Tavaszi Fesztivál és a Borverseny is.

Májusban színvonalas műsor keretében a Vajda József Népdalkör megemlékezett névadójuk halálának évfordulójáról, melyen a Vajda család tagjai is nagy örömmel vettek részt. Május hónapban egy másik művészeti ágban is igényes rendezvény került megrendezésre. Több kórus meghívásával komolyzenei koncertet adott a település másik jelentős művészeti csoportja, az Orchidea kamarakórus. Köszönjük  a csoportoknak  a programok megszervezését. Rendszeresen szervezett  a művelődési ház és az iskola a gyereknek játszóházat, melyre idén is szeretettel várjuk az érdeklődőket. Sikeres programoknak mutatkoztak és nagy érdeklődéssel vett részt  a falu lakossága a hagyományos falunapi –Szent Iván Napi-rendezvényen, a szüreti felvonuláson, a „Mindenki Karácsonyán”. Örömmel várták a gyerekek a mikulás érkezését,  a karácsonyi koncert pedig kellő ráhangolódást biztosított az ünnepekre. A „Szépkorúak Találkozója” és az Idősek Világnapja alkalmából tartott összejövetel méltóképpen tisztelgett az idős korosztály előtt. Fontosnak tartottuk, hogy a település közterei tetszetősek és hangulatosak legyenek, ezért a Gellénházi Nők Egyesületének tagjai segítségével virágosítottuk a közterületeket.

Saját forrásainkat kiegészítve próbáltuk a fejlesztéseket pályázati és támogatói forrásból finanszírozni. Közművelődési érdekeltségi támogatást igénybe véve sikerült a művelődési házban eszközfejlesztést végre hajtani.  A Földgázszállító Zrt. 3 millió forintos támogatása és társadalmi munkája révén pedig az iskola udvara szépült meg. A vállalat vezetése, több mint 100 dolgozó részvételével aszfaltos lábtenisz és tollaslabda pálya építésével valamint 6 fa játszótéri játék felállításával támogatta a település iskoláját. A nyári strandszezon kezdete előtt világossá vált, hogy a kismedence burkolata felújításra szorul, amit a nyitás előtt el is végeztettünk, a felújítás 2,5 millió forintba került. Sikeresen megszerveztük a falunap programjaként az egészségnapot, valamint szervezett formában biztosítottuk a mammográfiás vizsgálatra történő beutazást. Elvégeztettük a legkritikusabb helyeken az utak kátyúzását, bár tudjuk, hogy nagyon sok helyen teljes körű felújításra szorulnak a település útjai és járdái. Erre csak pályázati forrásból lenne lehetőség, aminek lehetőségét folyamatosan figyelemmel kísérjük.

Személyi változás történ a Gellénházi Óvoda élén, szeptember 1-től Preisingerné Sík Diána látja el a vezetői feladatokat.

2013-ban is csatlakoztunk a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez, amelynek keretében 19 felsőoktatási intézményben tanuló gellénházi diák kaphat anyagi támogatást. Pályázatot adtunk be szociális tűzifa támogatásra, melynek eredményeképpen idén januárban, több szociálisan rászoruló családnak tudtunk kiszállítani 3-4 m3 tűzifát.

2013 végén a képviselő testület olyan döntésre kényszerült, miszerint a Varga Gábor utca nevét módosítania kell. Az érintett lakosság véleményének kikérése után, 2014. január 1-től az Iskola utca névre módosította testület. Idén is elkészítettük a település naptárát, melyet a képviselő testület tagjai jutattak el a lakossághoz. Elkészült a Park utcát a szennyvíztelephez vezető úttal összekötő út felújítása, a végleges burkolat tavasz folyamán fog kapni.

Anyagi lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújtottunk a Sport Egyesületnek,  a Polgárőrségnek, a Vajda József Népdalköri Egyesületnek, a Gellénházi Nők Egyesületének, az Orchidea Kamarakórusnak, a Galagonya Citeracsoportnak, a Nyugdíjas Klubnak, a Gellénházi Terepjáró Egyesületnek és  Motocross Egyesületnek.  2013-ban is jelentős összeggel hozzájárultunk a strand üzemeltetéséhez. Köszönjük a támogatott szervezetek közreműködését a település rendezvényein.

Az elmúlt év során a képviselő testület döntést hozott, hogy az óvoda épületén belül, önálló intézményként létre hozza a bölcsödét. Ennek az adminisztratív része elvégzésre került, elkészítettük az átépítéshez szükséges terveket, költségvetést. A nyári óvodai szünet alatt szeretnénk az átépítési, kivitelezési munkákat elvégezni, hogy szeptembertől bölcsődei ellátást tudjunk biztosítani a településen.

Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, mert az óvoda és az iskola épülete komoly felújításra szorul, ezek elvégzése a 2014-es évben végrehatandó tervek között szerepel. Szeretnénk a település rossz állapotban lévő utcáit, járdáit  felújítani, ennek pályázati lehetőségét keressük. Folyamatban van a sportöltöző fűtés korszerűsítésére pályázat beadása, melynek sikeres elbírálása esetén csökkenteni tudnánk a rezsiköltséget, mivel a kazán nagyon elavult. Ezeken kívül, szeretnénk olyan pályázati lehetőségeket is megragadni, amelyek évközben adódnak és melyekkel a településen lakók életét, a falu működését jobbá, eredményesebbé tudjuk tenni.

Szeretném megköszönni az egész éves munkát a képviselő testületnek, a hivatal és az önkormányzat dolgozóinak, az önkormányzatnál foglalkoztatott közmunkásoknak, akik együttműködtek, és segítették munkánkat. Köszönöm a segítséget mindenkinek, aki az év folyamán segített a település életének szervezésében, megemlékezések és egyéb rendezvények lebonyolításában.

Gellénháza valamennyi lakójának békés, boldog új esztendőt kívánok!

                                               Farkas Imréné
                                                 polgármester

 ..............................................................................................................................                                                                        

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy 2014. január 01-től Gellénháza Varga Gábor nevű utcája az Iskola utca elnevezést kapta.

 

 

...............................................................................................

FELHÍVÁS!

Gellénháza Önkormányzat Képviselőtestülete tisztelettel kéri azon elhunytak hozzátartozóit, akiknek lejárt a sírhely feletti 25 éves megváltási jog, az újraváltás ügyében szíveskedjenek intézkedni a gellénházi körjegyzőségen ügyfélfogadási időben. Továbbá kérjük a névtelen, de kereszttel jelölt sírhelyekben nyugvók hozzátartozóinak nyilatkozatát a beazonosítás és további szándékuk céljából.

................................................................................................................

 

 

Régebbi hírek →

Képtár frissítések

Erőmű

A fahulladék tüzelésű erőműról szóló összefoglaló itt olvasható.

Hírek RSS feed